ماشين هاي یووی

 دستگاه  نوع پوشش  حداکثر اندازه کاغذ (cm)  نوع تغذیه
فولماتیک 36  سیلندری  72 * 36  دستی 
فولماتیک 36  سیلندری  74 * 52  آپارات 
فولماتیک 36  سیلندری  105 * 72  آپارات 
اسپاتماتیک 54  موضعه ای  80 * 54  آپارات