ماشين هاي سلفون کش حرارتی

 رنج کامل دستگاه های سلفون کشی حرارتی کومفی در جدول زیر قابل مشاده می باشند. برای آشنایی با مشخصات و جزییات فنی هر دستگاه به صفحه ی مریوطه مراجعه فرمایید. 

 دستگاه
حداکثر اندازه کاغذ
(cm) 
 حداکثر سرعت
(m/min)
 نوع تغذیه
سیستم گرم کننده
سیلندر حرارتی 
 شیت کن
 جونیور 36 70 * 36 16 دستی  IR  مکانیکی 
آمیگا 36 52 * 36 15 مکشی  IR  CAM 
آمیگا 36 70 * 36 20 آپارات  IR  CAM
آمیگا 52 74 * 52 15 مکشی  IR  CAM
آمیگا 52 80 * 53 25 آپارات  IR  CAM
آمیگا 76 112 * 76 25 آپارات  IR  CAM
دلتا 52 76 * 54 35 آپارات     سه مقاومت الکتریکی پنوماتیک
 دلتا 76  112 * 76  35  آپارات  پنج مقاومت الکتریکی  پنوماتیک
 ساگیتا 52  76 * 52  50  آپارات  سه مقاومت الکتریکی  پنوماتیک
 ساگیتا 52 وب عرض 54  64 به صورت رول   سه مقاومت الکتریکی  به صورت رول
 ساگیتا 76 112 * 76  50  آپارات  پنج مقاومت الکتریکی  پنوماتیک
 سریوس 107  145 * 107  60  آپارات  پنج مقاومت الکتریکی پنوماتیک