برگزاری سمینار جایگاه چاپ دیجیتال حرفه ای در چاپخانه های افست با نگاهی به آینده
 
برگزاری سمینار جایگاه چاپ دیجیتال حرفه ای در چاپخانه های افست با نگاهی به آینده
برگزاری سمینار با عنوان «جایگاه چاپ دیجیتال حرفه ای در چاپخانه های افست با نگاهی به آینده» توسط شرکت پدیدپردازش
تاريخ تنظيم: سه شنبه 25 مهر ماه 1396